พนักงานบริษัท CITIGas ขอเชิญชวนทุกท่านทำบูญตักบาตร เวียนเทียน ปฎิบัติธรรม ในวันวิสาขบูชา ซึงเป็นวันสำคํญ และมหัศจรรย์อย่างยิ่งในพุทธศาสนา …เพื่อให้เราทุกคนมีสติในการดำรงชีวิต…เพื่อให้เราได้คิดทบทวนในสิ่งที่จะต้องใช้วิถีชีวิตให้ดีต่อไป….

วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ

วันเพ็ญเดือน 6 นับเป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือเป็น วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือใน ‘วันเพ็ญ’ แห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปูรณมีบูชา แปลว่า ‘การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ’ อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย มักตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็มิถุนายน โดยในประเทศไทยถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั่นเอง

ปัจจุบัน ‘วันวิสาขบูชา’ ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยประกอบพิธีต่างๆ มาโดยตลอด เช่น ตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ เวียนเทียน เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย ได้รับการยกย่องให้อยู่ในทำเนียบ ‘วันสำคัญสากลของโลก’ โดยองค์การสหประชาชาติ

ภายใต้คุณูปการของ ‘พระพุทธศาสนา’ ที่มีต่อ สันติภาพโลก และการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะพัฒนาพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์กลาง ‘พระพุทธศาสนาโลก’ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ องค์การสหประชาชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 54 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จึงมีมติกำหนดให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ และจัดให้มีกิจกรรมในวันดังกล่าว ณ องค์การสหประชาชาติสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาโลกมาแล้ว 5 ครั้ง
วันวิสาขบูชาโลก พ.ศ. 2553

จากการจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 ประเทศ ที่ประชุมเห็นชอบลงนามในแถลงการณ์ร่วมให้จัดฉลอง วันวิสาขบูชาโลกปี 2553 ณ ประเทศไทย โดยมีประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ต่อมาในคราวประชุมเมื่อเดือนกันยายน 2552 คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลก ก็ได้มีฉันทามติให้จัดงานวันวิสาขะ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2553 และจากการประชุมมหาเถรสมาคม (ก.พ. 2553) คณะกรรมการสมาคมวันวิสาขบูชาโลกและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนานานาชาติเรื่อง การฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ของโลกตามทัศนะชาวพุทธ อาราธนาและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 5,000 รูป/คน จาก 83 ประเทศ ประกอบด้วยผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากนานาชาติ และจากองค์กรระหว่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ เพื่อระดมความคิดในการนำหลักทางพุทธศาสนามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมในงานยังประกอบไปด้วยการแสดง นิทรรศการพระไตรปิฎกนานาชาติ มรดกธรรม มรดกโลก พระไตรปิฎกเก่าแก่ที่หาชมได้ยากจากหลายชนชาติ ซึ่งมีความเก่าแก่ ทรงคุณค่า  เช่น พระไตรปิฎกจากประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ทิเบต มอญ พม่า ไทใหญ่ ไทเขิน เขมร เวียดนาม ไต้หวัน ลาว ศรีลังกา และอังกฤษ รวมทั้งพระไตรปิฎกเก่าแก่ของประเทศไทย คือ พระไตรปิฎกฉบับล้านนา ฉบับใบลาน ฉบับตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5

นอกจากนี้ยังมีการแสดงหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ พระไตรปิฎก ฉบับ 2,000 ปี เก่าแก่ที่สุดในโลก พระไตรปิฎกฉบับนี้รอดพ้นจากการถูกทำลายโดยกลุ่มตาลีบันเมื่อครั้งการระเบิด ทำลายพระพุทธรูปยืนสลักบนหน้าผาหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ประเทศอัฟกานิสถาน

ขณะที่ พิธีเวียนเทียน เพื่อสร้างสัมมาสติ ความรักและสามัคคีร่วมกันของคนในชาติ จัดให้มีขึ้น ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 16.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าชมนิทรรศการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ icundv.com/2010 หรือโทร.035-238098-9

agencywordpress themes